KVKK Aydınlatma Metni

Veri sorumlusu sıfatıyla TELEKOMÜNİKASYON UYDU VE ELEKTRONİK SANAYİCİLERİ İŞ İNSANLARI DERNEĞİ (“TUYAD”) tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca Dernek amaçlarına bağlı olarak kişisel verilerinizin aşağıda açıklandığı çerçevede kullanılmak, kaydedilmek, saklanmak, güncellenmek, aktarılmak ve/veya sınıflandırılmak suretiyle işlenecektir. Bu kapsamda Derneğimiz tarafından başta özel hayatın gizliliği olmak üzere, kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verilerin korunması amacıyla düzenlenen Kanun ve Yönetmelikler gereğince Derneğimiz, kişisel verilerinizin hukuka aykırı olarak işlenmesini önleme, hukuka aykırı olarak erişilmesini önleme ve muhafazasını sağlama amacıyla, uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik tüm teknik ve idari tedbirleri almaktadır.

Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları

Kişisel verileriniz, TUYAD’ın tüzüğünde yer alan amaçlar ve çalışma konuları doğrultusunda sağlanacak hizmetlerin yasal çerçevede tam ve zamanında sunulabilmesi, 5253 sayılı Dernekler Kanunu ve ilgili diğer mevzuat kapsamındaki hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi, TUYAD’a üyeliğinizin oluşturulması, TUYAD’ın sağladığı hizmetlerden faydalanmanız, TUYAD’ın konferans, sempozyum, panel, açık oturum, forum ile sergi, kermes, konser, spor yarışmaları, yurt içinde veya yurt dışında gezi düzenlenmesi de dahil etkinlik ve organizasyon yönetimi süreçleri ile TUYAD’ın üyelerine özel olarak sağladığı faydalardan yararlandırılmanız, mevzuata uygun olarak TUYAD bünyesinde bağış ve yardımların toplanması ve TUYAD tarafından bağış ve yardımlarda bulunulması gibi amaçlar dâhil olmak üzere TUYAD’ın yürüttüğü faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili birimlerimiz tarafından gerekli çalışmaların ve buna bağlı süreçlerin yürütülmesi, TUYAD tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin ilgili kişileri faydalandırmak için gerekli çalışmaların ilgili birimler tarafından yapılması ve ilgili süreçlerin yürütülmesi ile TUYAD’ın ürün ve hizmetlerine yönelik tanıtım faaliyetlerinin yürütülmesi amaçlarıyla KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dâhilinde işlenecektir.

İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Toplanan kişisel verileriniz, TUYAD’ın tüzüğünde yer alan amaçlar ve çalışma konuları doğrultusunda sağlanacak hizmetlerin yasal çerçevede tam ve zamanında sunulabilmesi, 5253 sayılı Dernekler Kanunu ve ilgili diğer mevzuat kapsamındaki hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi, TUYAD’a üyeliğinizin oluşturulması, TUYAD’ın sağladığı hizmetlerden faydalanmanız, TUYAD’ın konferans, sempozyum, panel, açık oturum, forum ile sergi, kermes, konser, spor yarışmaları, yurt içinde veya yurt dışında gezi düzenlenmesi de dahil etkinlik ve organizasyon yönetimi süreçleri ile TUYAD’ın üyelerine özel olarak sağladığı faydalardan yararlandırılmanız, mevzuata uygun olarak TUYAD bünyesinde bağış ve yardımların toplanması ve TUYAD tarafından bağış ve yardımlarda bulunulması, yurt içinde veya yurt dışında gezi düzenlenmesi gibi amaçlar dâhil olmak üzere TUYAD’ın yürüttüğü faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili birimlerimiz tarafından gerekli çalışmaların ve buna bağlı süreçlerin yürütülmesi, TUYAD tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin ilgili kişileri faydalandırmak için gerekli çalışmaların ilgili birimler tarafından yapılması ve ilgili süreçlerin yürütülmesi ile TUYAD’ın ürün ve hizmetlerine yönelik tanıtım faaliyetlerinin yürütülmesi amaçlarıyla iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize, yetkili kamu kurumları ve özel kişilere, KVKK’nın 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir.

Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı ya da elektronik ortamda, üyelik formu, web sayfası veya diğer bir yolla yukarıda yer verilen amaçlar doğrultusunda toplanmaktadır. Bu hukuki sebeple toplanan kişisel verileriniz Kanunlarda açıkça öngörülmesi, bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, TUYAD’ın hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması durumları da dahil KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında bu metnin (1) ve (2) numaralı maddelerinde belirtilen amaçlarla da işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

Kişisel verileriniz, TUYAD web sayfaları (“Site”) üzerindeki formlar ile KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları dahilinde, Üyelik Başvuru Formu’nu kullanarak ilettiğiniz kişisel verileriniz, TUYAD üyeliğinizin gerçekleştirilmesine yönelik faaliyetlerin yürütülmesi; İletişim Formu’nu kullanarak ilettiğiniz kişisel verileriniz, iletişim talebiniz üzerine size dönüş sağlanması ve bu doğrultuda sizlerle iletişime geçilmesi ve form üzerindeki notlarınız ile alakalı gerekli olan işlemlerin gerçekleştirilmesi amacıyla; E-bülten Üyeliği Formu dahilinde toplanan kişisel verileriniz, TUYAD ve ilgili birimleri tarafından etkinlikler ve üyelerinin faaliyetleri hakkında sizleri bilgilendirici ve tanıtıcı nitelikteki bültenlerin tarafımıza iletmiş olduğunuz iletişim bilgilerinize iletilmesi için kullanılmaktadır.

Kişisel Veri Sahibinin KVKK’nın 11. maddesinde Sayılan Hakları

KVKK’nın “İstisnalar” başlıklı 28. maddesinde öngörülen haller saklı kalmak kaydıyla, KVKK’nın 11. maddesi çerçevesinde; kişisel veri sahipleri TUYAD’a başvurarak,;

  • Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,
  • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  • Kişisel verilerinin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  • Kişisel verilerinin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • KVKK’ya ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini

talep etme haklarına sahiptir.

Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için talebinizi, yazılı veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle TUYAD’a iletebilirsiniz.[1]

Yapacağınız başvuru kapsamında kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ile Kanun’un 11. maddesinde belirtilen haklardan kullanmayı talep ettiğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızı içeren talebinizi “Atatürk Mh. Ertuğrul Gazi Sk. Metropol İstanbul Sitesi C1 Blok K:16 D:269 Ataşehir / İstanbul” adresine bizzat elden iletebilir, noter kanalıyla veya KVKK’da belirtilen diğer yöntemler ile ya da bilgi@tuyad.org e-posta adresine e-imzalı olarak gönderebilirsiniz.

Başvurunuzda yer alan talepleriniz, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içinde TUYAD tarafından ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. Ancak işlemin, TUYAD için ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.[2]

[1] 10.03.2018 tarih ve 30356 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan ve aynı tarihte yürürlüğe giren “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ” uyarınca, veri sahipleri, başvuru taleplerini yazılı olarak veya kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da veri sahibi tarafından TUYAD’a daha önce bildirilen ve TUYAD’ın sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle veya başvuru amacına yönelik geliştirilmiş bir yazılım ya da uygulama vasıtasıyla TUYAD’a iletebilir.

[2] 10.03.2018 tarih ve 30356 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ” uyarınca, veri sahiplerinin başvurusuna yazılı olarak cevap verilecekse, on sayfaya kadar ücret alınmaz. On sayfanın üzerindeki her sayfa için 1 Türk Lirası işlem ücreti alınabilir. Başvuruya cevabın CD, flash bellek gibi bir kayıt ortamında verilmesi halinde TUYAD tarafından talep edilebilecek ücret kayıt ortamının maliyetini geçemez.