Mesleki Yeterlilik Belgesi

Mesleki Yeterlilik Eğitim Sertifikasyonu

İş Güvenliği ve İşçi Sağlığı çalışmaları kapsamında 4857 ve 6331 Sayılı İş Güvenliği Kanunlarına ilişik  13.07.2013 tarihli ve 28706 sayılı Resmî Gazete’de yayınlanan TEHLİKELİ VE ÇOK TEHLİKELİ SINIFTA YER ALAN İŞLERDE ÇALIŞTIRILACAKLARIN MESLEKİ EĞİTİMLERİNE DAİR YÖNETMELİK dahilinde ilgili çalışanların tümünün bir mesleki yeterlilik eğitimine tabi tutulması gerekmektedir.

MESLEKİ YETERLİLİK BELGESİ

Türkiye'de çok bilinmese de mesleki yeterlilik iş hayatında çok önemli bir konu. Türkiye'de 391 meslek için bir mesleki yeterlilik standardı belirlenmiş ama bunu uygulayan şirket sayısı çok az ayrıca sistem yanlış isdihdamı da bitirecek...

Mesleki Yeterlilik Sistemi günümüz Türkiye'sinde oldukça önemli bir konu. Ne var ki, ne işverenlerimiz ne de çalışanlarımız konu hakkında yeterli bir bilgiye sahip değil. Mesleki yeterlilik konusunda bilgisi olanlar bile işe yaradığını tam olarak bilmiyor. Tüm Türkiye'deki işyerleri içerisinde mesleki yeterlilik sistemini uygulayanların sayısı ise çok çok az.

YETERLİLİK NEDİR?
Mesleki Yeterlilik; ulusal meslek standartlarının oluşturulduğu, mesleki ve teknik eğitim/öğretim programlarının bu standartlara göre hazırlandığı ve işgücünün eğitim sonrasında belgelendirildiği bir sistem.
Mesleki yeterlik sisteminin temelinde, mesleklerin tanımlanması ve standartların oluşturulması yer alıyor. Bir mesleğin en iyi şekilde yapılabilmesi için gerekli bilgi, beceri, tavır ve tutumların neler olduğunu tanımladığımızda 'meslek standardını' da ortaya çıkarmış oluyoruz. Yani bir anlamda kişinin yürütmesi gereken başlıca görevleri ve mesleki açıdan sahip olması gereken özellikler onun meslek standardını oluşturuyor.
Mesleki yeterlilik sürecini Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) yürütüyor.Türkiye'de meslek standartlarını Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) hazırlıyor. 2012 yılında Çalışma Bakanı Faruk Çelik, 249 meslek için bir standart hazırlandığını söylemişti. 2013 Nisan ayı itibariyle hazırlanan meslek standardı sayısı ise 391. Son bir yılda yaklaşık 150 meslek için standart hazırlanmış durumda.
Genel olarak tüm meslekler için standartlar hazırlanacak. Ancak,  tabiplik, diş hekimliği, hemşirelik, ebelik, eczacılık, veterinerlik, mühendislik ve mimarlık meslekleri kapsam dışında. Bunların dışındaki bütün meslekler için belge olacak.
YETERLİLİK belgesi, mesleklerde, yetkilendirilmiş eğitim kurumlarının yaptığı sınavları geçerek başarılı olanlara verilen ve MYK tarafından onaylanan belge olarak tanımlanabilir.

BELGE NE İŞE YARIYOR?
Aslında mesleki yeterlilik belgesi alan işçi de, bu işçiyi çalıştıran işveren de önemli avantajlara sahip. İşveren açısından akla gelen ilk fayda, yanlış kişiye istihdam olasılığının kalkması ve işverenin mali kaybının önüne geçilmesi. Çalışana da, hangi konularda yeterli-yetersiz olduğu konusunda yol göstermesi.
Ancak bu mesleki yeterlilik belgesi asıl olarak işverenin sosyal sigorta ödemelerini azaltacak. Yeterlilik belgesi olan çalışanın sigorta primi işveren payı İşsizlik Sigortası Fonu'ndan karşılanıyor. Belge sahipleri prim teşvikiyle işverenine önemli maliyet avantajı yaratıyor...

BELGESİ OLAN İŞSİZLERE İŞ
MESLEKİ yeterlilik belgesine sahip bir kişiyi işe alan işverenin prim işveren payı 48 ay boyunca devlet tarafından karşılanıyor. Çalışırken bu belgeyi alanların sigorta primlerini de 12 ay süreyle devlet ödüyor. Belge sahipleri için yapılacak en önemli hamle şu olmalı: Sektör temsilcileri, Mesleki Yeterlilik Kurumu ile temasa geçip, kendi faaliyet alanları için meslek standartları hazırlamalılar. Hazırlanan bu standartlara uygun belge almış işsizleri istihdam etmeliler.

Tehlikeli iş eğitimi yoksa çalışamaz
ÖZELLİKLE inşaat sektöründe, mesleki yeterlilik belgesi alanların sayısının hızla artması güzel bir örnek. Diğer yandan, 2009 yılının başından bu yana, ağır ve tehlikeli işlerde, mesleki yeterlilik belgesi olmayanların çalışması yasak. Değişen teknolojik koşullar nedeniyle mesleğinde yeterli olmayanların, gerekli eğitimi almayanların iş bulma şansı giderek zorlaşacak. Bu nedenle, mesleki yeterlilik sisteminin tüm sektörlerde uygulanması, çalışanların bilgilendirilmesi ve eğitime yönlendirilmesi kaçınılmaz. Burada işin kaybedeni olmayacak. Hem işveren maliyetlerini azaltacak hem de çalışan kazandığı bilgi ve becerilerle daha kolay iş bulma şansını yakalayacak.

Mesleki Yeterlilik Nedir?

Meslek Standardı, bir mesleğin gereklerinin kabul edilebilir standardlarda yerine getirilebilmesi için ihtiyaç duyulan asgari bilgi, beceri, tutum ve davranışları gösteren normlardır. Meslek standardları ayrıca, başta çalışanlar, eğitimciler ve işverenler olmak üzere, ilgili bütün kesimlere, bir mesleğin başarı ile yürütülebilmesi için gerekli olan nitelikler ve o meslekte yeterlilik belgesi alabilmek için yapılacak sınavlarda aranacak ölçme ve değerlendirme kriterleri hakkında fikir vermektedir. Bir Meslek Standardı genel olarak aşağıdaki hususları içermektedir:
• Standardın hazırlandığı seviye için yaygın olarak kullanılan mesleki unvan ve tanım,
• Bir mesleğin gereklerini uygun olarak yerine getirmek için kişinin yapması gereken görev ve işlemler,
• Genel olarak kullanılan araç-gereç ve ekipmanlar,
• Bir mesleğin gereklerini uygun şekilde yerine getirebilmek için kişinin sahip olması gereken genel bilgi ve beceriler ile tutum ve davranışlar,
• Mesleğin uzmanlık dalları ile birlikte mevcut durumu ve gelecekte göstereceği eğilimler.

Meslek Standardına Neden İhtiyaç Duyuluyor?

Meslek Standardı hazırlanmasının başlıca amaçları:
• İşgücü piyasasında, belirli bir meslekte istihdam edilebilmek için işgücünde aranan mesleki yeterlilikleri ortaya koymak,
• İşgücü piyasasının ihtiyaç duyduğu mesleki yeterlilikleri ortaya koyarak, eğitim programcılarına müfredat hazırlamada yardımcı olmak,
• Kişilerin, sözkonusu mesleki yeterliliklerle donatılmasına yönelik olarak sunulan mesleki eğitim, meslek değiştirme, mesleki ilerleme vb. eğitim hizmetlerine destek vermek,
• Eğitim ile işyaşamı arasında sağlam köprüler kurularak, işyaşamının eğitime ilgi, katılım ve katkısını artırmak,
• İş değiştirme ve işe yerleştirme faaliyetlerine yardımcı olmak,
• Türk ekonomisinin uluslararası rekabet gücünün, nitelikli işgücü ile desteklenmesine yardımcı olmak,
• Uluslararası normlara uygun, saygın ve güvenilir bir sınav ve belgelendirme sisteminin kurulmasına yardımcı olmak,
• Bütün kesimlerce kabul gören mesleki yeterlilik belgelerine sahip işgücünün sayı ve oranını artırmak,
• Mesleki yeterlilik belgelerine sahip işgücü istihdamının yaygınlaştırılmasıyla tüketiciye daha kaliteli mal ve hizmet sunulmasına destek vermek,
• Mesleki yeterlilik belgesi sahibi nitelikli işgücü hareketliliğini artırmak ve

• Uzun vadede işsizliğin azaltılmasına ve istihdamın geliştirilmesine katkıda bulunmaktır.