tuyad 2017 tüzük

Tuyad 2017 Tüzük

 

‘TUYAD’ TELEKOMÜNİKASYON UYDU VE YAYINCILIK İŞ İNSANLARI DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

 

         Derneğin Adı ve Merkezi

         Madde 1- Derneğin Adı: “TUYAD TELEKOMÜNİKASYON UYDU VE YAYINCILIK İŞ İNSANLARI Derneğidir.

         Derneğin merkezi İSTANBUL’dadır. Şubesi açılmayacaktır.

         Derneğin Amacı ve Bu Amacı Gerçekleştirmek İçin Dernekçe Sürdürülecek Çalışma Konuları ve Biçimleri İle Faaliyet Alanı

            Madde 2-  Dernek, Anten - Uydu Sistemleri, Uydu uzay teknolojilerini gelişimini desteklemek, Elektronik cihazlar üretim, yayın dağıtımı, montajcılarının, ithalat ve ihracatçılarının ve ticaret sahiplerinin mesleki ve sektörel dayanışmasını gerçekleştirmek, sorunlara ortak çözümler üretmek, sektörel perspektifi gerçekleştirmektir. Uluslararası düzeyde ulusal markalarımızı yaratmak, kaliteyi arttırmak, sektörde bütünlüğü sağlamak ve sektörel saygınlığı geliştirmeyi amaç edin edinmektir.

 

         Dernekçe Sürdürülecek Çalışma Konuları ve Biçimleri

Dernek tüzüğünde belirlenen amaçlarını gerçekleştirmek için;

a)  sektörde dayanışmayı arttırmak için çalışmalar yapmak.

b) Kaliteli, nitelikli üretim ve dış ticaret için standartlaşma çalışmalarına katkıda bulunmak,

c)  Sektörde haksız rekabeti engellemeye yönelik çalışmalar yapmak, yasal normların oluşmasına katkıda bulunmak ve uluslar arası firmalarla rekabet edebilecek düzeye yükselmesine yönelik çalışmalarda bulunmak,

d) Üyeleri için sektörde ulusal ve uluslararası Pazar çalışmalarını yapmak,

e) Üyelerinin, Dünya pazarlarında en iyi şekilde tanıtılmasına yönelik çalışmalarına yardımcı olmak,

f)  Üniversiteler, TUBİTAK, Mühendisler Odası ve diğer kurumlarla işbirliğine girerek AR-GE çalışmalarını yapmak, birlikte yeni teknolojiyi üyelere aktarmak.

g)  Üyeleri için kalite kontrol ve ölçüm laboratuarlarını kurmak,

h) Dernek, Mühendis Odaları, Üniversiteler ve diğer meslek kuruluşları ile işbirliği içinde sektörde mesleki eğitim seferberliği başlatarak, yurdumuzun çeşitli bölgelerinde seminerler düzenleyip, sektörde ehil ve bilgili insanlar yetiştirmek için çalışmalar yapmak ve seminer sonunda sertifika vermek,

i)  Dernek içinde bir bilgi bankası oluşturulması için çalışmalar yapmak. Üyelerinin ihtiyacı olan pazar, teknik, mesleki ve hukuki bilgilendirmeyi sağlamak,

j)  Sektörün ve üyelerin kamuoyu önünde saygınlığı arttırıcı çalışmalar yapmak,

k) Sektörde maliyetlerin düşmesi için yurtiçi ve yurtdışındaki (toplu alım, ilk elden alım gibi) çalışmalara öncülük etmek,

l)  Dernek amacını gerçekleştirmek için şubeler açabilir, gerekli yasal izinleri alarak, sektörde faaliyet gösteren diğer ulusal ve uluslararası kurumlarla işbirliği yapar, üye olabilir, (ilgili makamlardan gerekli izni alarak) Federasyon oluşturarak ülke çapında faaliyet gösterebilir.

m) Dernek üyelerinin dayanışma ve dostluklarını pekiştirmek için ilgili yasanın 90. maddesinde istenilen hususlarını yerine getirerek lokaller açabilir.

n) Dernek gerekli yasal izinleri alarak görsel, işitsel ve yazılı yayınlar yapabilir.

o) Sektörü ile ilgili kurs, seminer, konferans, açıkoturum, brifing, panel, sergi, konser, defile, gezi, fuar vb. sosyal ve eğitsel faaliyetlerde bulunabilir. Projeler hazırlar, proje yarışmaları düzenler ve bu projelerin uygulanmasını sağlar, bu adı geçen uygulamalarda kurumumuzu temsil eder.

p) Dernek ihtiyaç için taşınmaz mal edinebilir, kiralayabilir, intifak ve intifa haklarını tesis eder, ihtiyacı için inşaat yaptırabilir.

r) Eğitimli eleman yetiştirmek, sertifika programları düzenlemek, uzaktan eğitim sistemleri ile sektörde çalışmalar yapmak.

s) uydu uzay teknikleri hakkında çalışmalar yapmak ve üçüncü şahıs çalışmalara destek vermek

ş) İlgili konularda heyetler oluşturmak, gerekli zamanlarda sektörel hakemlik ve bilirkişilik, öğreticik yapmak.

t) IP tv Sistemleri ve teknolojileri hakkında çalışmalar yapmak ve sektöre bilgi veren aktiviteler yapmak ve sektörel temsil

u) OTT tv Sistemleri ve teknolojileri hakkında çalışmalar yapmak ve sektöre bilgi veren aktiviteler yapmak ve sektörel temsil

ü) KA BANT Uydu internet Sistemleri ve teknolojileri hakkında çalışmalar yapmak ve sektöre bilgi veren aktiviteler yapmak ve sektörel temsil

v) TUYAD Derneği adına ve ya destekli anlaşmalar yaparak sektörel yayın organı dergi hazırlamak baskı ve dağıtım yapmak

y) Sektörel ihtisas konularında eğitim vermek eğitim kurumları ve MYK Mesleki Yeterlilik Kurumu ile ortak programlar ile sertifika vermek akademi kurmak veya akademik hizmetler için kurumlar ile ortak çalışma yapmak

z) Sektörel sanayi odası ve ticaret odası ile ortak çalışmalar yapmak komisyonlarda görev almak seminer ve zümre toplantıları düzenlemek

z1) Eğitime destek amacı ile dernek faaliyet alanları ile ilgili konularda okuyan ihtiyaç sahibi öğrencilere maddi ve manevi destekte bulunarak, sektöre başarılı bireylerin yetişmesini sağlamak

z2) Kamu kurum ve kuruluşlarının Haberleşme, Bilişim ve Medya Sektöründe Mobil Teknoloji Platformu üzerinde yaratılan Katma Değerli Servis, Ürün, Hizmet ve Teknolojilerinin kullanımına yönelik yapacağı kanun, yönetmelik, düzenleme ve uygulamaların kalitesinin ve etkinliğinin artması için görüş ve önerilerde bulunmak,

z3) Haberleşme, Bilişim ve Medya Sektöründe Mobil Teknoloji Platformu üzerinde yaratılan Katma Değerli Servis, Ürün, Hizmet ve Teknoloji Sağlayıcıları ilgilendiren konularda genel, sektörün dallarına ilişkin konularda özel, projeler üretmek üzere toplantılar yapmak, çalışma komisyonları kurmak,

z4) Telekomünikasyon sektöründe sabit mobil ve fiber konularında eğitim ve sınav merkezleri açmak ve sürdürülebilir eğitim vermek.

z5) MYK standartlarına uygun sınav ve belgelendirme çalışmaları yapmak.

z6)Çevre bakanlığı elektronik atık yönetmeliğine uygun Yetkilendirilmiş kurum çalışmaları yapmak ve bu konuda gerekli işletmeyi kurmak

 

   Derneğin Faaliyet Alanı

Dernek, elektronik ticaret sektöründe, regülasyon kurumlarında, eğitim ve üretim iş geliştirme konularında Üniversitelerde, ticaret ve sanayi odaları ile iş birliktelikleri yapar, dergi yayınlar ve sektörel akademik eğitimler verir. Sosyal,  alanda yurt içinde ve yurt dışında faaliyet gösterir.

Üye Olma Hakkı ve Üyelik İşlemleri

   Madde 3- Fiil ehliyetine sahip bulunan ve derneğin amaç ve ilkelerini benimseyerek bu doğrultuda çalışmayı kabul eden ve Mevzuatın öngördüğü koşullarını taşıyan her gerçek ve tüzel kişi bu derneğe üye olma hakkına sahiptir. Ancak, yabancı gerçek kişilerin üye olabilmesi için Türkiye’de yerleşme hakkına sahip olması da gerekir. Onursal üyelik için bu koşul aranmaz.

            Dernek başkanlığına yazılı olarak yapılacak üyelik başvurusu, dernek yönetim kurulunca en çok otuz gün içinde üyeliğe kabul veya isteğin reddi şeklinde karara bağlanır ve sonuç yazıyla başvuru sahibine bildirilir. Başvurusu kabul edilen üye, bu amaçla tutulacak deftere kaydedilir.

         Derneğin asıl üyeleri, derneğin kurucuları ile müracaatları üzerine yönetim kurulunca üyeliğe kabul edilen kişilerdir.

         Derneğe maddi ve manevi bakımdan önemli destek sağlamış bulunanlar yönetim kurulu kararı ile onursal üye olarak kabul edilebilir.

         Üyelikten Çıkma

         Madde 4- Her üye yazılı olarak bildirmek kaydıyla, dernekten çıkma hakkına sahiptir.

         Üyenin istifa dilekçesi yönetim kuruluna ulaştığı anda çıkış işlemleri sonuçlanmış sayılır. Üyelikten ayrılma, üyenin derneğe olan birikmiş borçlarını sona erdirmez.

         Üyelikten Çıkarılma

         Madde 5- Dernek üyeliğinden çıkarılmayı gerektiren haller.

         1-Dernek tüzüğüne aykırı davranışlarda bulunmak,

         2-Verilen görevlerden sürekli kaçınmak,

         3-Yazılı ikazlara rağmen üyelik aidatını altı ay içinde ödememek,

         4-Dernek organlarınca verilen kararlara uymamak.

5-Üye olma şartlarını kaybetmiş olmak,

Yukarıda sayılan durumlardan birinin tespiti halinde yönetim kurulu kararı ile üyelikten çıkarılır.

         Dernekten çıkan veya çıkarılanlar, üye kayıt defterinden silinir ve dernek malvarlığında hak iddia edemez.

Dernek  Organları

         Madde 6-Derneğin organları aşağıda gösterilmiştir.

         1-Genel kurul,

         2-Yönetim Kurulu,

        3- Denetim kurulu,

         4- Onur kurulu,

         Dernek Genel Kurulunun Kuruluş Şekli, Toplanma Zamanı ve Çağrı ve Toplantı Usulü

Madde 7- Genel kurul, derneğin en yetkili karar organı olup; derneğe kayıtlı üyelerden oluşur.

         Genel kurul;

1-Bu tüzükte belli edilen zamanda olağan,

         2-Yönetim veya denetim kurulunun gerekli gördüğü hallerde veya dernek üyelerinden beşte birinin yazılı isteği üzerine otuz gün içinde olağanüstü toplanır.

         Olağan genel kurul, 3 yılda bir, Nisan ayı içersinde, yönetim kurulunca belirlenecek gün yer ve saatte toplanır.

Genel kurul toplantıya yönetim kurulunca çağrılır.

Yönetim kurulu, genel kurulu toplantıya çağırmazsa; üyelerden birinin başvurusu üzerine sulh hâkimi, üç üyeyi genel kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir.

Genel Kurulun Oy kullanma ve Karar Alma Usul ve Şekilleri

Madde 8- Genel kurulda, aksine karar alınmamışsa, oylamalar açık olarak yapılır. Açık oylamada,  genel kurul başkanının belirteceği yöntem uygulanır.

Gizli oylama yapılacak olması durumunda ise, toplantı başkanı tarafından mühürlenmiş kağıtlar veya oy pusulaları üyeler tarafından gereği yapıldıktan sonra içi boş bir kaba atılır ve oy vermenin bitiminden sonra açık dökümü yapılarak sonuç belirlenir.

Genel kurul kararları, toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğuyla alınır. Şu kadar ki, tüzük değişikliği ve derneğin feshi kararları, ancak toplantıya katılan üyelerin üçte iki çoğunluğuyla alınabilir.

 

 

Genel Kurulun Görev ve Yetkileri

Madde 9-Aşağıda yazılı hususlar genel kurulca görüşülüp karara bağlanır.   

         1-Dernek organlarının seçilmesi,

         2-Dernek tüzüğünün değiştirilmesi,

         3-Yönetim, denetim ve Onur kurulları raporlarının görüşülmesi ve yönetim kurulunun ibrası,

         4-Yönetim kurulunca hazırlanan bütçenin görüşülüp aynen veya değiştirilerek kabul edilmesi,

         5-Dernek için gerekli olan taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınmaz malların satılması hususunda yönetim kuruluna yetki verilmesi,

         6-Yönetim kurulunca dernek çalışmaları ile ilgili olarak hazırlanacak yöneltmelikleri inceleyip aynen veya değiştirilerek onaylanması,

         7-Dernek yönetim, denetim ve Onur kurullarının kamu görevlisi olmayan başkan ve üyelerine verilecek ücret ile her türlü ödenek, yolluk ve tazminatlar ile dernek hizmetleri için görevlendirilecek üyelere verilecek gündelik ve yolluk miktarlarının tespit edilmesi,

         8-Derneğin federasyona katılması ve ayrılmasının kararlaştırılması,

         9-Derneğin uluslar arası faaliyette bulunması, yurt dışındaki dernek ve kuruluşlara üye olarak katılması veya ayrılması,

         10-Derneğin vakıf kurması,

         11-Derneğin fesih edilmesi,

         12-Yönetim kurulunun diğer önerilerinin incelenip karara bağlanması,

13-Mevzuatta genel kurulca yapılması belirtilen diğer görevlerin yerine getirilmesi,

Genel kurul,  derneğin diğer organlarını denetler ve onları haklı sebeplerle her zaman görevden alabilir.

Genel kurul, üyeliğe kabul ve üyelikten çıkarma hakkında son kararı verir. Derneğin en yetkili organı olarak derneğin diğer bir organına verilmemiş olan işleri görür ve yetkileri kullanır.

         Yönetim Kurulunun Teşkili, Görev  ve Yetkileri

         Madde 10-Yönetim Kurulu, on üç (13) asıl ve beş (5 )yedek üye olarak genel kurulca seçilir.

Yönetim kurulu, seçimden sonraki ilk toplantısında bir kararla görev bölüşümü yaparak başkan, başkan yardımcısı, sekreter, sayman ve üye’yi belirler. 

         Yönetim kurulu, tüm üyelerin haber edilmesi şartıyla her zaman toplantıya çağrılabilir. Üye tamsayısının yarısından bir fazlasının hazır bulunması ile toplanır. Kararlar, toplantıya katılan üye tam sayısının salt çoğunluğu ile alınır.

         Yönetim kurulu asıl üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu taktirde genel kurulda aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyelerin göreve çağrılması mecburidir.  

         Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri

         Yönetim kurulu aşağıdaki hususları yerine getirir.

         1-Derneği temsil etmek veya bu hususta kendi üyelerinden bir veya birkaçına yetki vermek,

         2-Gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak genel kurula sunmak,

         3-Derneğin çalışmaları ile ilgili yönetmelikleri hazırlayarak genel kurul onayına sunmak

         4-Genel kurulun verdiği yetki ile taşınmaz mal satın almak, derneğe ait taşınır ve taşınmaz malları satmak, bina veya tesis inşa ettirmek, kira sözleşmesi yapmak, dernek lehine rehin ipotek veya ayni haklar tesis ettirmek,

         5-Gerekli görülen yerlerde temsilcilik açılmasını sağlamak

         6-Genel kurulda alınan kararları uygulamak,

         7-Her faaliyet yılı sonunda derneğin işletme hesabı tablosu veya bilanço ve gelir tablosu ile yönetim kurulu çalışmalarını açıklayan raporunu düzenlemek,  toplandığında genel kurula sunmak,

         8- Bütçenin uygulanmasını sağlamak,

         9-Derneğe üye alınması veya üyelikten çıkarılma hususlarında karar vermek.

         10-Derneğin amacını gerçekleştirmek için her çeşit kararı almak ve uygulamak,

11-Mevzuatın kendisine verdiği diğer görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak,

         Denetim Kurulunun Teşkili, Görev ve Yetkileri

         Madde 11-Denetim Kurulu, üç (3) asıl ve üç (3) yedek üye olarak genel kurulca seçilir.

         Denetim kurulu asıl üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu takdirde genel kurulda aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyelerin göreve çağrılması mecburidir.

        

 

 

 

 

Denetim Kurulunun Görev ve Yetkileri

Denetim kurulu; derneğin, tüzüğünde gösterilen amaç ve amacın gerçekleştirilmesi için sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterip göstermediğini, defter, hesap ve kayıtların mevzuata ve dernek tüzüğüne uygun olarak tutulup tutulmadığını, dernek tüzüğünde tespit edilen esas ve usullere göre ve bir yılı geçmeyen aralıklarla denetler ve denetim sonuçlarını bir rapor halinde yönetim kuruluna ve toplandığında genel kurula sunar.

Denetim kurulu; gerektiğinde genel kurulu toplantıya çağırır.

Onur Kurulunun Teşkili, Görev ve Yetkileri

         Madde 12-Onur Kurulu, üç (3)  asıl ve üç (3) yedek üye olarak genel kurulca seçilir.

Onur kurulu kurulu asıl üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu taktirde genel kurulda aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyelerin göreve çağrılması mecburidir. 

 

 

 

Derneğin Gelir Kaynakları

         Madde 13-Derneğin gelir kaynakları aşağıda sayılmıştır.

         1-Üye Aidatı: Üyelerden giriş ödentisi olarak 7.500,00 TL, yıllık olarak ta 3.000 TL aidat alınır. Bu miktarları artırmaya veya eksiltmeye genel kurul yetkilidir.

         2-Gerçek ve tüzel kişilerin kendi isteği ile derneğe yaptıkları bağış ve yardımlar.

3-Dernek tarafından tertiplenen çay ve yemekli toplantı, gezi ve eğlence, temsil, konser, spor yarışması ve konferans gibi faaliyetlerden sağlanan gelirler,

4-Derneğin mal varlığından elde edilen gelirler,

5-Yardım toplama hakkındaki mevzuat hükümlerine uygun olarak toplanacak bağış ve yardımlar.

6-Derneğin, amacını gerçekleştirmek için ihtiyaç duyduğu geliri temin etmek amacıyla giriştiği ticari faaliyetlerden elde edilen kazançlar.

7-Diğer gelirler.       

Derneğin İç Denetimi

  Madde 14-Dernekte genel kurul, yönetim kurulu veya denetim kurulu tarafından iç denetim yapılabileceği gibi, bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir. Genel kurul, yönetim kurulu veya bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış olması, denetim kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.

Denetim kurulu tarafından en geç yılda bir defa derneğin denetimi gerçekleştirilir. Genel kurul veya yönetim kurulu, gerek görülen hallerde denetim yapabilir veya bağımsız denetim kuruluşlarına denetim yaptırabilir.

Derneğin Borçlanma Usulleri           

Madde 15-Dernek amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyulması halinde yönetim kurulu kararı ile borçlanma yapabilir. Bu borçlanma kredili mal ve hizmet alımı konularında olabileceği gibi nakit olarak ta yapılabilir. Ancak bu borçlanma, derneğin gelir kaynakları ile karşılanamayacak miktarlarda ve derneği ödeme güçlüğüne düşürecek nitelikte yapılamaz.

         Tüzüğün Ne Şekilde Değiştirileceği

         Madde 16-Tüzük değişikliği genel kurul kararı ile yapılabilir.

Genel kurulda tüzük değişikliği yapılabilmesi için genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

         Tüzük değişikliği için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3’ü’dür. Genel kurulda tüzük değişikliği oylaması açık olarak yapılır.

 

 

 

 

 

        

 

Derneğin Feshi ve Mal Varlığının Tasfiye Şekli

         Madde 17-Genel kurul, her zaman derneğin feshine karar verebilir.

Genel kurulda fesih konusunun görüşülebilmesi için genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

Fesih kararının alınabilmesi için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3’ü’dür. Genel kurulda fesih kararı oylaması açık olarak yapılır.

Tasfiye İşlemleri

Genel kurulca fesih kararı verildiğinde, derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi son yönetim kurulu üyelerinden oluşan tasfiye kurulunca yapılır. Bu işlemlere, feshe ilişkin genel kurul kararının alındığı veya kendiliğinden sona erme halinin kesinleştiği tarihten itibaren başlanır. Tasfiye süresi içinde bütün işlemlerde dernek adında “Tasfiye Halinde TUYAD TELEKOMÜNİKASYON UYDU VE YAYINCILIK İŞ İNSANLARI Derneği” ibaresi kullanılır.

Tasfiye kurulu, mevzuata uygun olarak derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi işlemlerini baştan sonuna kadar tamamlamakla görevli ve yetkilidir. Bu kurul, önce derneğin hesaplarını inceler. İnceleme esnasında derneğe ait defterler, alındı belgeleri, harcama belgeleri, tapu ve banka kayıtları ile diğer belgelerinin tespiti yapılarak varlık ve yükümlülükleri bir tutanağa bağlanır. Tasfiye işlemeleri sırasında derneğin alacaklılarına çağrıda bulunulur ve varsa malları paraya çevrilerek alacaklılara ödenir. Derneğin alacaklı olması durumunda alacaklar tahsil edilir. Alacakların tahsil edilmesi ve borçların ödenmesinden sonra kalan tüm para,  mal ve hakları, son genel kurulda belirlenen yere devredilir.

Tasfiyeye ilişkin tüm işlemler tasfiye tutanağında gösterilir ve tasfiye işlemleri, mülki idare amirliklerince haklı bir nedene dayanılarak verilen ek süreler hariç üç ay içinde tamamlanır.

Derneğin para, mal ve haklarının tasfiye ve intikal işlemlerinin tamamlanmasını müteakip tasfiye kurulu tarafından durumun yedi gün içinde bir yazı ile dernek merkezinin bulunduğu yerin mülki idare amirliğine bildirilmesi ve bu yazıya tasfiye tutanağının da eklenmesi zorunludur.

Derneğin defter ve belgelerini tasfiye kurulu sıfatıyla son yönetim kurulu üyeleri saklamakla görevlidir. Bu görev, bir yönetim kurulu üyesine de verilebilir. Bu defter ve belgelerin saklanma süresi beş yıldır.

         Hüküm Eksikliği

         Madde 18-Bu tüzükte belirtilmemiş hususlarda Dernekler Kanunu, Türk Medeni Kanunu ve bu Kanunlara atfen çıkartılmış olan Dernekler Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuatın dernekler hakkındaki hükümleri uygulanır.

          

Bu tüzük 18 (onsekiz) maddeden ibarettir.