Atık Elektrikli Ve Elektronik Eşyaların Kontrolü Yönetmeliği

atık elektrikli ve elektronik eşyaların kontrolü yönetmeliği

Atık Elektrikli Ve Elektronik Eşyaların Kontrolü Yönetmeliği

Kaynak: 22 Mayıs 2012 tarihli Resmi Gazetede yayınlanan 28300 Sayılı

ATIK ELEKTRİKLİ VE ELEKTRONİK EŞYALARIN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ

 

Elektrikli ve elektronik eşya üreticilerinin yükümlülükleri MADDE 9 – (1) Elektrikli ve elektronik eşya üreticileri;

 1. Teknik ve ekonomik imkânlar esas olmak üzere, uluslararası gelişmelere bağlı olarak, elektrikli ve elektronik eşyaların üretim, ürün temini, ürün geliştirme, AR-GE ve tasarım faaliyetlerinde bu Yönetmelik kapsamındaki zararlı maddelerin kullanımından kaçınmak veya yerlerine daha güvenli alternatif maddeleri kullanmak için gerekli çalışmaları yapmakla,
 2. Piyasaya sürdükleri elektrikli ve elektronik eşyalarda 5 inci maddenin birinci fıkrasının (a) bendine uymakla ve bu teknik kriterlerin sağlandığını gösteren bilgi ve belgeleri, ürünün piyasaya sunulmasından itibaren on yıl süreyle muhafaza etmekle,
 3. İthal edilecek elektrikli ve elektronik eşyalar için 23 üncü maddeye uymakla,

ç) Ürün bilgisi açıklamalarında “AEEE Yönetmeliğine Uygundur” ibaresine yer vermekle,

 1. Her yıl Şubat ayı sonuna kadar Ek-3’te yer alan Uygunluk Beyan Formunu doldurarak Bakanlığa sunmakla,
 2. Bu Yönetmelikte belirtilen geri dönüşüm ve geri kazanım oranlarının sağlanması ve atıkların azaltılması amacıyla, elektrikli ve elektronik eşyaların tasarımı ve üretimi sırasında, ürünlerin kolayca parçalanmasını, ayrıştırılmasını, yeniden kullanımını, geri dönüşümünü ve geri kazanımını kolaylaştıracak malzeme ve parçaları kullanmakla, çevrenin korunması ve/veya emniyet gereklilikleri açısından önemli bir avantaj teşkil etmediği sürece yeniden kullanımı engelleyecek EEE tasarımlarından veya üretim proseslerinden kaçınmakla,
 3. Kendileri veya organizasyonunda yeraldığı yetkilendirilmiş kuruluş tarafından, bu Yönetmelikten kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilmesine ilişkin AEEE yönetim planını hazırlamak ve Bakanlık onayına sunmakla,
 4. Evsel AEEE’lere dair 15 inci maddedeki toplama hedeflerinin gerçekleştirilmesini sağlamakla,

ğ) Belediyeler ve dağıtıcılar tarafından toplanan evsel AEEE’lerin; getirme merkezlerinden veya dağıtıcılardan başlamak üzere nakliye maliyetlerini karşılamakla, 14 üncü maddede belirtilen teknik özellikleri sağlayan tesislerde işlenmesini sağlamakla, işleme imkânının bulunmaması durumunda bertarafı için bir sistem kurmak ve maliyetleri karşılamakla,

 1. Evsel olmayan AEEE’lerin toplanması, işlenmesi ve bertaraf edilmesi amacıyla bir sistem kurmakla,

ı) Belediyelerin yetki alanı dışında evsel AEEE’lerin toplanması için il özel idareleri ile yapılacak ortak çalışmaları desteklemekle,

 1. Belediyelerle birlikte veya münferit olarak eğitim ve bilinçlendirme kampanyaları düzenlemekle ve bu etkinliklerde kullanılacak yazılı görsel dokümanları sağlamakla,
 2. Bu Yönetmelikten kaynaklanan yükümlülüklerini münferit veya mevcut bir yetkilendirilmiş kuruluşa dâhil olarak yerine getirmek ve 17 nci maddeye göre teminat vermekle,
 3. Topladıkları tüm AEEE’leri 22 nci maddeye göre oluşturulan Koordinasyon Merkezine bildirmekle,
 4. Bu Yönetmeliğin yürürlüğe giriş tarihinden sonra piyasaya sürülen EEE’leri TS-EN’nin 50419 sayılı Türk Standardına uygun olarak EK-6’da yer alan sembolle işaretlemekle,
 5. Piyasaya sürecekleri EEE’ler için esasları Bakanlıkça belirlenen kayıt sistemine başvurmak ve Bakanlıktan kod numarası almakla,

yükümlüdür.

 

Toplama hedefleri

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Toplama, Geri Dönüşüm ve Geri Kazanım Hedefleri

 

MADDE 15 – (1) Üreticiler, aşağıda verilen programa uygun olarak evsel AEEE toplama hedeflerine ulaşılmasını sağlar.

 

 

EEE Kategorileri

Yıllara Göre Toplama Hedefi (kg/kişi-yıl)

 

2013

 

2014

 

2015

 

2016

 

2018

1. Buzdolabı/Soğutucular/İklimlendirme cihazları

0,05

0,09

0,17

0,34

0,68

2. Büyük beyaz eşyalar (Buzdolabı/

soğutucular/iklimlendirme cihazları hariç)

0,1

0,15

0,32

0,64

1,3

3. Televizyon ve monitörler

0,06

0,10

0,22

0,44

0,86

4. Bilişim ve telekomünikasyon ve tüketici

ekipmanları (Televizyon ve monitörler hariç)

0,05

0,08

0,16

0,32

0,64

5. Aydınlatma ekipmanları

0,01

0,02

0,02

0,04

0,08

6. Küçük ev aletleri, elektrikli ve elektronik

aletler, oyuncaklar, spor ve eğlence ekipmanları, izleme ve kontrol aletleri

0,03

0,06

0,11

0,22

0,44

TOPLAM EVSEL AEEE (kg/kişi-yıl)

0,3

0,5

1

2

4

 

(2) Ek-1/B’de yer alan elektrikli ve elektronik eşyaların aşağıda verilen gruplara göre ayrı toplanması gerçekleştirilir.

 1. Buzdolabı/Soğutucular/İklimlendirme cihazları,
 2. Büyük beyaz eşyalar ((a) bendinde belirtilenler hariç) ve otomatlar,
 3. Televizyon ve monitörler,

ç) Bilişim ve telekomünikasyon ve tüketici ekipmanları ((c) bendinde belirtilenler hariç),

 1. Aydınlatma ekipmanları,
 2. Küçük ev aletleri, elektrikli ve elektronik aletler, oyuncaklar, spor ve eğlence ekipmanları, tıbbi cihazlar, izleme ve kontrol aletleri.

 

 

 

 

Kaynak: ATIK ELEKTRİKLİ VE ELEKTRONİK EŞYALARIN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğinin 15 inci maddesinin birinci fıkrası ve ikinci fıkrasının (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Üreticiler, 1/1/2016 tarihinden önceki toplama hedeflerine, aşağıda Tablo-1’de verilen yıllara göre kg/kişi-yıl veya yüzde olarak ulaşılmasını sağlar. Bu tarihten sonra Tablo-2’de verilen hedeflere uyulması gerekmektedir.

 

Tablo 1-

 

 

EEE Kategorileri

Yıllara Göre Toplama Hedefi (kg/kişi-yıl)/ Yüzde (%)

2013

2014

2015

1. Buzdolabı/Soğutucular/İklimlendirme cihazları

0,05 / 1,25

0,09 / 2,25

0,17 / 4,25

2. Büyük beyaz eşyalar (Buzdolabı/ soğutucular/iklimlendirme cihazları hariç)

0,1 / 2,5

0,15 / 3,75

0,32 / 8

3. Televizyon ve monitörler

0,06 / 1,5

0,10 / 2,5

0,22 / 5,5

4. Bilişim ve telekomünikasyon ve tüketici ekipmanları (Televizyon ve monitörler hariç)

0,05 / 1,25

0,08 / 2

0,16 / 4

5. Aydınlatma ekipmanları

0,01 / 0,25

0,02 / 0,5

0,02 / 0,5

6. Küçük ev aletleri, elektrikli ve elektronik aletler, oyuncaklar, spor ve eğlence ekipmanları, izleme ve kontrol aletleri

0,03 / 0,75

0,06 / 1,5

0,11 / 2,75

TOPLAM EVSEL AEEE (kg/kişi-yıl)

0,3

0,5

1

 

Üreticiler,

 1. 1/1/2016 tarihinden itibaren bir önceki yıl yurt içinde piyasaya sürülen toplam evsel EEE miktarı dikkate alınarak aşağıda tabloda verilen programda yer alan oranlara karşılık gelen AEEE miktarını toplamakla yükümlüdürler.
 2. 2016 Yılı itibariyle toplama hedeflerinin üzerinde toplama gerçekleştirirlerse, bu fazla miktar, bir sonraki yıl için uygulanacak toplama hedeflerinden düşülür.

 

Tablo 2-

EEE Kategorileri

Yıllara Göre Toplama Hedefi (% yüzde)

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

1.

Buzdolabı/Soğutucular/İklimlendirme cihazları

5

5,5

6

6,5

7

10

12,5

15

17,5

20

22,5

25

30

35

40

2. Büyük beyaz eşyalar (Buzdolabı/ soğutucular/iklimlendirme cihazları

hariç)

4

4,5

5

5,5

6

8

10

12,5

15

17,5

20

25

30

35

40

3. Televizyon ve monitörler

5

5,5

6

6,5

7

10

12,5

15

17,5

20

22,5

25

30

35

40

4. Bilişim ve telekomünikasyon ve

tüketici ekipmanları (Televizyon ve monitörler hariç)

4

4,5

5

5,5

6

8

10

12,5

15

17,5

20

25

30

35

40

5. Aydınlatma ekipmanları

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

5

6

7

10

15

25

35

40

6. Küçük ev aletleri, elektrikli ve elektronik aletler, oyuncaklar, spor ve eğlence ekipmanları, izleme ve

kontrol aletleri

2

3

3,5

4

4,5

5

8

10

15

17,5

20

25

30

35

40

 

(2) b) Büyük ev eşyaları ((a) bendinde belirtilenler hariç) ve otomatlar,”

 

MADDE 16 – Aynı Yönetmeliğinin 23 üncü maddesine aşağıdaki şekilde ikinci fıkra eklenmiştir.

“(2) EEE ithalatında üretici kaydı, 2016 yılı Ekim ayı itibariyle Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tek Pencere Sistemi ile Bakanlık EEE ve AEEE Bilgi Sistemi üzerinden kontrol edilir; Bakanlık EEE ve AEEE Bilgi Sisteminde kaydı bulunmayan ithalatçının EEE ithalatına izin verilmez.”